دبیرستان دخترانه استعدادهای درخشان بم

شنبه 14 فروردین‌ماه سال 1389

کسب موفقیت دانش آموزان در مرحله دوم مسابقات پیشرفت تحصیلی درشهر

۱-کوثر دامغانی        رتبه اول

۲-مریم دهقانی       رتبه دوم

۳-زهرا مقدمی        رتبه سوم