دبیرستان دخترانه استعدادهای درخشان بم

سه‌شنبه 19 بهمن‌ماه سال 1389

نفرات برتر آزمون نیمسال اول سال تحصیلی 90-89

سال اول عمومی     

1- عاطفه خانبابا * فاطمه موسوی * سیمین بهرامی* زهره محمدآبادی             معدل 20 

2- زینب صادقی                                                                                   معدل 19.9۷  

3- حکیمه میرزاده                                                                                معدل 19.9۵  

 سال دوم تجربی     

1- مهسا ابولی * کیمیا دامغانی                                                               معدل 20  

2- نرجس پور عاطفی                                                                           معدل 19.97  

3- کوثر دامغانی                                                                                  معدل 19.95 

 

سال دوم ریاضی   

1- محدثه نظری نسب                                                                           معدل 19.74 

2-محبوبه راینی نژاد                                                                            معدل 19.54 

3- عاطفه فقیر آبادی                                                                            معدل 19.25    

   

 

جدیت و پشتکارمقصدرانزدیکترمی کند.