دبیرستان دخترانه استعدادهای درخشان بم

یکشنبه 15 شهریور‌ماه سال 1388

اسامی پذیرفته شدگان دبیرستان دخترانه استعدادهای درخشان

اسامی پذیرفته شدگان آزمون ورودی دبیرستان دخترانه استعدادهای درخشان به شرح ذیل می باشد.

نام ونام خانوادگی

نام پدر

نام ونام خانوادگی

نام پدر

نام ونام خانوادگی

نام پدر

ساره ابولی

محمد

مهدیه حسین شاهی

علی

نجمه زارع سامی

عباس

مهسا ابولی

حمید

راضیه خادمی

مجید

رضیه سعادت آبادی

روح ا..

یاسمن آزادمنش

عزیزا..

اکرم خانبابا

علی

نسیم سهرابی

ابراهیم

شبنم اسماعیل زاده

قاسم

فاطمه دارباز

رمضان

ملیکا صائب

علیرضا

رقیه اکبریان پور

اکبر

کوثر دامغانی

رضا

شیرین طبسی نژاد

ناصر

هانیه امیر زاده

مهدی

کیمیا دامغانی

رضا

زهره عباسی

علی

هانیه برایی نژاد

محمد

قدسیه درویشی

رضا

ساره عطار زاده

روح ا..

عاطفه بنی ابراهیمی

روح ا..

الهه دریجانی

خدابخش

فائزه غفاری

حسین

هانیه بهرامی

محمد

فاطمه دریجانی

عباس

نازنین غنی زاده

عباس

زهره بهنام پور

ولی ا..

ندا دریجانی

عباس

عاطفه فقیرآبادی

علیرضا

محدثه بیت الهی

علی

نسیم دهقان

مرتضی

عارفه کدوری

حسین

نرجس پور عاطفی

جهانگیر

مریم دهقانی

علی

رامینا لشکری زاده

کوروش

نازنین سادات تاج آبادی

سیدحسن

محبوبه راینی نژاد

جعفر

نازیلا محمود زهی

محمدجمال

فاطمه جرجندی

داود

فردوس رضایی

علی

فائزه معقول

علی

فاطمه حاج بیگی

جواد

سحر رئوفی

دادخدا

فاطمه مهدویان

علی

محدثه نظری نسب

محمدحسین