دبیرستان دخترانه استعدادهای درخشان بم

جمعه 17 مهر‌ماه سال 1388

معرفی اعضاء انجمن اولیاء و مربیان

نخستین جلسه انجمن اولیاء ومربیان در مورخ 7/7/88 برگزار و اعضاء آن به شرح ذیل تعیین و معرفی گردیدند.

سرکار خان مریم قربانی ( رییس انجمن)

جناب آقای علی بیت الهی( نایب رییس)

جناب آقای عباس دریجانی (منشی و رابط)

سرکار خانم رویا مهدویان

جناب آقای علیرضا صائب

جناب آقای علیرضا فقیر آبادی

جناب آقای عباس نخعی